Zwe Hlaing Bwa

စိတ္ကူးတည့္ရာေရးထားေသာ ဘေလာ့ခ္

Archive for March, 2009

Force Enable Windows Aero Glass or WDM on Unsupported and WDDM-Incomptible Graphics Card

Posted by Zwe on March 26, 2009


If your graphic card doesn’t support Windows Aero Glass, here a trick that you can try to force Windows Vista to enable Windows Aero Glass on Non-WDDM Compatible or Not Aero Supported graphics accelerator card or processor, by disabling the check Windows Vista made to determines if your system hardware fulfills minimum requirements for Aero Glass window frame transparency.

Note: This method may or may not works with current RTM release of Windows Vista (user feedback welcome), and may cause a blue screen loop or constant flicker, so use with care and proper backup is a must.

1. Click on Start button, then select Run.
2. Type “regedit” (without the quotes). (If you do not turn of UAC, you have to run as administrator: Right click on Command Prompt accessible from All Programs -> Accessories, then select “Run as Administrator”, click on “Allow” from the Windows Security dialog, then run “regedit”.)
3. Browse or navigate to the following registry branch:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft
4. Create a new registry branch called DWM. (If DWM doesn’t work, try to create and use WDM registry branch instead.)
5. Inside the HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DWM\ registry branch, create a new DWORD subkey called EnableMachineCheck.
6. Right click on EnableMachineCheck (or double click on it) to set the value to 0.
7. Repeat above two steps to create another DWORD called Blur, and set the value to 0.
8. Repeat again the steps to create another DWORD called Animations and set that to 0.

Last two steps is to disable the blurring and animations effects to lessen the load burden on your graphics card so that the system will be responsive.

You can also disable slow animation effect, which slowly minimize or slowly close the window(s) when the “Shift” Key is held when you minimize or close a window with “AnimationsShiftKey”, disable use of Elongated Buttons with “UseAlternateButtons”, or disable Aero Glass Copy and Paste with “Glass”. To enable any of them, simply modify the value to 1.

Advertisements

Posted in IT Knowledges | Tagged: | 21 Comments »

Windows Aero ဆိုတာ ဘာလဲ?

Posted by Zwe on March 26, 2009


Get and Enable Windows Vista Aero Glass Transparency Effect and Desktop Windows Manager (DWM)

Windows Aero is hardware-based premium visual experience or graphical user interface that implemented in Windows Vista installed in Vista Premium Ready PC, which includes effects such as transparent glass design, subtle window animations, animated cursors, new window color and eye candy. Aero is actually acronym (or backronym) for Authentic, Energetic, Reflective and Open. Windows Aero requires high system specifications in order to work, with the minimum requirements of at least 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB (gigabyte) of system memory and a DirectX 9 compatible graphics accelerator processor card with a minimum of 128 MB of Video RAM, installed with Windows Display Driver Model (WDDM) driver. But Aero can work on slightly less powerful system. If your Windows Vista Aero user interface (UI) doesn’t work or disable, here are few suggestions and troubleshooting steps that you can check to enable Aero in Windows Vista.

If you have fulfill the requirements, but the Aero user interface still doesn’t work, unable to run or still disable, try the following troubleshooting guide. As mentioned, Windows Aero interface or Desktop Window Manager windowing system that enables the Windows Aero user interface in Vista can run and work on system with slightly lower specification, such as on 64MB WDDM compatible graphics card for LCD flat panel up to 17-inch or larger, depending on resolution, and on system with less RAM memory i.e. 512 MB.
Read the rest of this entry »

Posted in IT Knowledges | Tagged: | 6 Comments »

PID ဆိုတာဘာလဲ?

Posted by Zwe on March 25, 2009


Product Identification (PID) Locator – Windows
Desktop Operating Systems

Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition, and Windows 2000

1. Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.
2. In Control Panel, double-click System.
3. On the General tab, find the Product ID (PID), under Registered to.

Microsoft Windows XP and Windows Server 2003

1. Click Start, and then click Control Panel.
2. In the Category View, click Performance and Maintenance, and then click System. In the Classic View, double-click System.
3. On the General tab, the Product ID (PID) is under Registered to.

Microsoft Windows Vista

1. Click Start and then click Control Panel.
2. In the Category View, click System and Maintenance, and then click System. In the Classic View, double-click System.
3. Under the Windows Activation section of the page, the Product ID (PID) is a 20 digit number next to Product ID.

Add-On Programs
Windows Live OneCare

1. Start Windows Live OneCare
2. On the menu window, click Help, and then click About Windows Live OneCare.
3. The Product ID (PID) is displayed at the bottom of this window.

Posted in IT Knowledges | Tagged: | Leave a Comment »

My First Laptop, ပထမဦးဆံုး ကြန္ျပဴတာ

Posted by Zwe on March 22, 2009


ကြန္ျပဴတာဆိုတာနဲ႕ ရင္းႏီွး ကြ်မ္းဝင္ေနခဲ့တာ ၾကာခဲ့ျပီေပါ့….ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္း ေငြစ မတတ္နိုင္…မိဘေတြကိုလည္း အပူမကပ္ခ်င္တာနဲ႕ ဆိုေတာ့ ဟိုနား ကပ္သံုး ဒီနားကပ္သံုးနဲ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့တာလည္း ဆယ္စုနွစ္ေတာင္ ျပည့္ေတာ့ မေပါ့၊

ဒီရက္ပိုင္းမွ ေရးဖို႕ စဥ္းစားမိတာပါ၊ ကိုယ္တုိင္သံုးေနတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာျပီေပါ့…ဝယ္ခဲ့တာကေတာ့ ရန္ကုန္ Cyber City ကပါ။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဆယ့္သံုးသိန္းငါးေသာင္း ေပးခဲ့ရပါတယ္၊ အမွတ္မမွားလွ်င္ ေဒၚလာေပါက္ေဈး1300 ေလာက္ရိွမယ္။ ဝယ္တံုးက ခ်ီတံုခ်တံုနဲ႔ေပါ့ Desktop ဝယ္လွ်င္ေကာင္းမလား၊ Laptop ဝယ္လွ်င္ေကာင္းမလားနဲ႕ေပါ့၊ စိတ္ရိွလက္ရိွသံုးခ်င္တာကေတာ့ Desktop PC ေပါ့ဗ်ာ….ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ေနတဲ့ ကန္ေတာ္ကေလး ဆိုတာကလည္း ရန္ကုန္ တစ္ျမိဳ႕လံုးမွာ မီးမလာဆံုးလို႕ ေျပာလွ်င္ေတာင္ရတယ္…..ရက္ကြက္တင္ဆိုးတာလားဆိုေတာ့…မဟုတ္ေသးပါ၊ ေနတဲ့လမ္းကလည္း ကန္ေတာ္ေလးမွာ အျခားေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေျပာလွ်င္ မီး အျဖတ္ခံရတာ အမ်ားဆံုး လမ္းျဖစ္ေနျပန္ေရာ…..ၾသ လပ္ေတာ့ပ္ အေၾကာင္းေရးရင္းနဲ႕ ေခ်ာေတာေငါ့ကုန္ၿပီ။ ေျပာခ်င္တာက လပ္ေတာ့ပ္ဆိုေတာ့ ဘက္ထရီပါတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒက္စ္ေတာ့ပ္ပီစီဆိုလွ်င္ အင္ဗာတာ ဆိုတဲ့ဟာၾကီး ထပ္လိုလာမွာေပါ့….အဲ့သဟာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ဌာနပဲ သံုးခ်င္လွ်င္ အဆင္ေျပေစရန္ အလို႕ငွာ ဒက္စ္ေတာ့ပ္ ထက္ တန္ဖိုးပိုၾကီးလွေသာ HP Pavilion dv 1000 ကိုဝယ္ျဖစ္သြားတာေပါ့၊ Mobility ကို ဦးစား ေပးလုိက္ရတဲ့ သေဘာေပါ့။

HP Pavilion dv1000
Read the rest of this entry »

Posted in IT Knowledges | Tagged: | Leave a Comment »